Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Mask Group 23_

A1
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT (ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ) ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

– Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα και προσδιορισμός βασικών παραγόντων/ εμπλεκόμενων και τυχόν βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

– Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύναμα Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές) σε εθνικό επίπεδο και βάση δεδομένων με τους βασικούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους (stakeholders) σε εθνικό επίπεδο.

Βάση δεδομένων με τους βασικούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους (stakeholders) στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες

Βάση δεδομένων με τους βασικούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους σε εθνικό επίπεδο

Επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο

Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύναμα Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές) για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

B1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

– Ανάπτυξη προσωρινής Εθνικής Στρατηγικής και σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

– Επίσημη υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, και ανάθεση της υποχρέωσης εφαρμογής του σχεδίου δράσης της εθνικής στρατηγικής στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή.

Προσωρινή Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

Κανονισμός λειτουργίας της προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής και Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Σύνταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής

Πρακτικά των συναντήσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου (PSC), επαναλαμβανόμενα κάθε 8 μήνες (έναρξη τον 3ο μήνα από την αρχή του έργου)

Εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Εθνική Στρατηγική αντιμετώπισης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

Mask Group 24_
Mask Group 24_

B1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

– Ανάπτυξη προσωρινής Εθνικής Στρατηγικής και σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

– Επίσημη υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, και ανάθεση της υποχρέωσης εφαρμογής του σχεδίου δράσης της εθνικής στρατηγικής στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή.

Προσωρινή Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

Κανονισμός λειτουργίας της προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής και Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Σύνταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής

Πρακτικά των συναντήσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου (PSC), επαναλαμβανόμενα κάθε 8 μήνες (έναρξη τον 3ο μήνα από την αρχή του έργου)

Εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Εθνική Στρατηγική αντιμετώπισης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων

Mask Group 25_

B2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

– Διαδικασία προμήθειας του Πληροφοριακού Συστήματος και της Εφαρμογής για Κινητά Τηλέφωνα (Ψηφιακή Πλατφόρμα).

– Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος και της Εφαρμογής για Κινητά Τηλέφωνα (Ψηφιακή Πλατφόρμα).

Ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τη διαχείριση αναφορών

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας (στα Ελληνικά)

Έκθεση αναφοράς για την πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας

Αποδεικτικά ενσωμάτωσης της χρήσης της πλατφόρμας στις τυπικές διαδικασίες των εκτελεστικών αρχών

Έκθεση αναφοράς για την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας

B3
«ΕΞΥΠΝΕΣ» ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

– Ανάπτυξη ενιαίου καταλόγου ελέγχου και αξιολόγησης (checklist) για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων.

– Διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων.

– Χρήση καινοτομικών μεθόδων και εργαλείων.

– Διεξαγωγή «έξυπνων» και μεικτών επιθεωρήσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμοδίων αρχών.

– Αρχειοθέτηση παλαιότερων υποθέσεων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

Ενιαίος κατάλογος ελέγχου και αξιολόγησης (checklist) για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων

Πρώτη Έκθεση Αναφοράς για τις «έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Δεύτερη Έκθεση Αναφοράς για τις «έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Τρίτη Έκθεση Αναφοράς για τις «έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Mask Group 26_c
Mask Group 26_c

B3
«ΕΞΥΠΝΕΣ» ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

– Ανάπτυξη ενιαίου καταλόγου ελέγχου και αξιολόγησης (checklist) για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων.

– Διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων.

– Χρήση καινοτομικών μεθόδων και εργαλείων.

– Διεξαγωγή «έξυπνων» και μεικτών επιθεωρήσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμοδίων αρχών.

– Αρχειοθέτηση παλαιότερων υποθέσεων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

Ενιαίος κατάλογος ελέγχου και αξιολόγησης (checklist) για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων

Πρώτη Έκθεση Αναφοράς για τις «έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Δεύτερη Έκθεση Αναφοράς για τις «έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας

Τρίτη Έκθεση Αναφοράς για τις «έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με χρήση της Ψηφιακής Πλατφόρμας

swc-draseis-paradotea-b4

B4
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

– Σεμινάριο Α: Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων (νομικό πλαίσιο, εθνική στρατηγική, μελέτες περιπτώσεων).

– Σεμινάριο Β: Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGOs) στην καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

– Σεμινάριο Γ: Ειδικές δεξιότητες και εργαλεία για την αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

– Σεμινάριο Δ: Εκπαίδευση στο Πληροφοριακό Σύστημα και την Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα για τη διαχείριση υποθέσεων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

Τελική έκδοση ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ελληνικά & Αγγλικά) και Βίντεο (σεμιναρίων Α & Β) που θα αναρτηθεί στην Ψηφιακή Πλατφόρμα

Τελική έκδοση ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ελληνικά & Αγγλικά) και Βίντεο (σεμιναρίου Γ) που θα αναρτηθεί στην Ψηφιακή Πλατφόρμα

Έκθεση Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (Α, Β, Γ)

Τεστ Αξιολόγησης Γνώσεων του Εκπαιδευτικού Υλικού (σεμιναρίων Α & Γ) που θα αναρτηθεί στην Ψηφιακή Πλατφόρμα

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (σεμινάριο Δ)

Έκθεση Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας του Διαδικτυακού Σεμιναρίου (Δ)

Έκθεση Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας της Διαδικτυακής Εκπαίδευσης (e-Training)

B5
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

– Συστάσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών βέλτιστων πρακτικών.

– Workshop με αντικείμενο τη δυνατότητα αναπαραγωγής της στρατηγικής του έργου σε γείτονα χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής μιας κοινής επιθεώρησης στην επιλεχθείσα χώρα.

Πλάνο αναπαραγωγής της μεθοδολογίας του έργου (Replication Plan)

Έκθεση Αναφοράς για τις Συστάσεις Πολιτικής

Έκθεση Αναφοράς για την αναπαραγωγή της Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο

Έκθεση Αναφοράς για το workshop (διάρκειας μιας εβδομάδας) πάνω στην αναπαραγωγή της στρατηγικής του έργου

Τελικό Πλάνο Αναπαραγωγής (Replication Plan) που θα συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση αναφοράς του έργου

Mask Group 57_
Mask Group 57_

B5
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

– Συστάσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών βέλτιστων πρακτικών.

– Workshop με αντικείμενο τη δυνατότητα αναπαραγωγής της στρατηγικής του έργου σε γείτονα χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής μιας κοινής επιθεώρησης στην επιλεχθείσα χώρα.

Πλάνο αναπαραγωγής της μεθοδολογίας του έργου (Replication Plan)

Έκθεση Αναφοράς για τις Συστάσεις Πολιτικής

Έκθεση Αναφοράς για την αναπαραγωγή της Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων σε διεθνές επίπεδο

Έκθεση Αναφοράς για το workshop (διάρκειας μιας εβδομάδας) πάνω στην αναπαραγωγή της στρατηγικής του έργου

Τελικό Πλάνο Αναπαραγωγής (Replication Plan) που θα συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση αναφοράς του έργου

C. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Mask Group 31_

C1
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

– Αξιολόγηση της αλλαγής στη διακυβέρνηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

– Αντίκτυπος των δράσεων επικοινωνίας του έργου στην ενημέρωση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης.

– Παρακολούθηση και μέτρηση του αντίκτυπου του έργου (προκειμένου να τροφοδοτηθεί η διαδικτυακή βάση δυναμικών δεικτών).

Πρώτη Έκθεση Αναφοράς για τον Αντίκτυπο του Έργου

Δεύτερη Έκθεση Αναφοράς για τον Αντίκτυπο του Έργου

D. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

D1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ (AFTER LIFE SUSTAINABILITY PLAN)

– Στρατηγική και Πλάνο Επικοινωνίας.

– Πλάνο Βιωσιμότητας του έργου μετά το πέρας του (After-Life Sustainability Plan).

– Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το έργο.

– Προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβολή μέσω ενημερωτικών δελτίων.

Στρατηγική και Πλάνο Επικοινωνίας

Facebook Page

Linkedin Group

YouTube Channel

Ιστοσελίδα έργου

Πλάνο Βιωσιμότητας του έργου μετά το πέρας του (After-Life Sustainability Plan)

12 Ενημερωτικά Δελτία (ένα κάθε 3-4 μήνες)

12 καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (μια κάθε 2 μήνες)

swc-draseis-paradotea-d1
swc-draseis-paradotea-d1

D1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ (AFTER LIFE SUSTAINABILITY PLAN)

– Στρατηγική και Πλάνο Επικοινωνίας.

– Πλάνο Βιωσιμότητας του έργου μετά το πέρας του (After-Life Sustainability Plan).

– Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το έργο.

– Προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβολή μέσω ενημερωτικών δελτίων.

Στρατηγική και Πλάνο Επικοινωνίας

Facebook Page

Linkedin Group

YouTube Channel

Ιστοσελίδα έργου

Πλάνο Βιωσιμότητας του έργου μετά το πέρας του (After-Life Sustainability Plan)

12 Ενημερωτικά Δελτία (ένα κάθε 3-4 μήνες)

12 καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (μια κάθε 2 μήνες)

swc-draseis-paradotea-d2

D2
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

– Παραγωγή 2 βίντεο για το έργο.

– Παραγωγή 400 Αφισών και 1 banner.

– Παραγωγή 6 Δελτίων Τύπου.

– Παραγωγή 10.000 ενημερωτικών εντύπων.

– Συγγραφή 15 άρθρων για δημοσίευση σε ιστοσελίδες ή/και περιοδικά που καλύπτουν θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

– Παραγωγή 5 πινάκων ανακοινώσεων (noticeboards).

Bίντεο για το έργο

Αφίσα

Banner

Δελτία Τύπου

Ενημερωτικό έντυπο

Άρθρα σε ιστοσελίδες ή/και περιοδικά που καλύπτουν θέματα σχετικά με το περιβάλλον

Πίνακας ανακοινώσεων (noticeboard)

D3
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

– 13 συνολικά ημερίδες, μια σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.

– Τελικό Διεθνές Συνέδριο για το έργο.

Πρώτη Έκθεση Αναφοράς για τις Ημερίδες

Έκθεση Αναφοράς για τις Δράσεις Δικτύωσης

Δεύτερη Έκθεση Αναφοράς για τις Ημερίδες

Τρίτη Έκθεση Αναφοράς για τις Ημερίδες

Πρακτικά του Τελικού Διεθνούς Συνεδρίου

Τελική Έκθεση Αναφοράς για τις Δράσεις Δικτύωσης

swc-draseis-paradotea-d3
swc-draseis-paradotea-d3

D3
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

– 13 συνολικά ημερίδες, μια σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας.
– Τελικό Διεθνές Συνέδριο για το έργο.

Πρώτη Έκθεση Αναφοράς για τις Ημερίδες

Έκθεση Αναφοράς για τις Δράσεις Δικτύωσης

Δεύτερη Έκθεση Αναφοράς για τις Ημερίδες

Τρίτη Έκθεση Αναφοράς για τις Ημερίδες

Πρακτικά του Τελικού Διεθνούς Συνεδρίου

Τελική Έκθεση Αναφοράς για τις Δράσεις Δικτύωσης

Mask Group 35_

D4
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ (LAYMAN’S REPORT)

– Συγγραφή και διάδοση δίγλωσσης έκθεσης απολογισμού

Έκθεση Απολογισμού του Έργου για το Κοινό (Layman’s Report)

E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

E1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

– Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου.

– Σύσταση Επιτροπής Ειδικών Συντονισμού Ελέγχου Ποιότητας (QCC).

– Υλοποίηση και συντονισμός των δράσεων του έργου.

– Οικονομική και Διοικητική διαχείριση.

– Παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ των εταίρων για τις «πράσινες» προμήθειες (Green Procurement)

Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς

Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Τελική Έκθεση Αναφοράς

swc-draseis-paradotea-e1
swc-draseis-paradotea-e1

E1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

– Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου.

– Σύσταση Επιτροπής Ειδικών Συντονισμού Ελέγχου Ποιότητας (QCC).

– Υλοποίηση και συντονισμός των δράσεων του έργου.

– Οικονομική και Διοικητική διαχείριση.

– Παρακολούθηση της προόδου του έργου.

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ των εταίρων για τις «πράσινες» προμήθειες (Green Procurement)

Ενδιάμεση Έκθεση Αναφοράς

Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Τελική Έκθεση Αναφοράς

swc-draseis-paradotea-e2

E2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

– Συνεδριάσεις Επιτροπής Ειδικών Ελέγχου Ποιότητας.

– Εκθέσεις Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας και τον Έλεγχο Ποιότητας (QA/QC) του έργου.

QC Έκθεση Αναφοράς 1

QC Έκθεση Αναφοράς 2

QC Έκθεση Αναφοράς 3

QC Έκθεση Αναφοράς 4

E3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

– Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων.

Mask Group 38_
Mask Group 38_

E3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

– Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων.

Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων
flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ