1. Εισαγωγή

Μέσω αυτού του ιστοτόπου μπορείτε να ρωτήσετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το έργο LIFE PROWhIBIT. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τον ιστότοπο και την αγορά υπηρεσιών (εφεξής “Όροι και Προϋποθέσεις” ή “Όροι Χρήσης”) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της περιήγησής σας στον ιστότοπο καθώς και τη χρήση του ιστοτόπου.

Συμφωνείται ρητά ότι η διατήρηση αυτού του ιστοτόπου από το έργο LIFE PROWhIBIT δεν αποτελεί πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με κάθε ΧΡΗΣΤΗ. Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι διέπεται από συγκεκριμένους όρους, όπως αυτοί προκύπτουν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια στον ιστότοπο του έργου LIFE PROWhIBIT, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησής σας. Οποιαδήποτε ενέργεια, όπως για παράδειγμα η περιήγησή σας, θα θεωρείται ως άνευ όρων αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Η χρήση αυτού του ιστοτόπου είναι δική σας ευθύνη.

Για τους σκοπούς του παρόντος αναφέρεστε ως ΧΡΗΣΤΗΣ (μέλος ή όχι αυτού του ιστοτόπου).

2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο

Πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να διαβάσει και να συμμορφωθεί με αυτούς τους δεσμευτικούς Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του και να τους αποδεχτεί άνευ όρων, όπως διατυπώνονται από το έργο LIFE PROWhIBIT. Συμφωνείται ρητά ότι το έργο LIFE PROWhIBIT δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε στον ΧΡΗΣΤΗ ή σε τρίτους λόγω ακατάλληλης συμμόρφωσης προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ιστοτόπου από αυτούς.

3. Υπερσύνδεσμοι – Σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους ή συνδέσμους προς ιστοτόπους που δεν ανήκουν στο έργο LIFE PROWhIBIT. Το έργο LIFE PROWhIBIT δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να διαβάσει προσεκτικά προτού πλοηγηθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς.

4. Τροποποιήσεις

Το έργο LIFE PROWhIBIT διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διαφορετικό περιεχόμενο αυτών των όρων, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα στο έργο LIFE PROWhIBIT.

Το έργο LIFE PROWhIBIT διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω τροποποίησης ή / και κατάργησης ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου του ιστοτόπου (όπως κείμενα, εικόνες, περιγραφές προϊόντων κ.λπ.) χωρίς προειδοποίηση, καθώς και να περιορίσει την πρόσβαση σε ολόκληρο τον ιστότοπο ή σε μέρος αυτού. Η χρήση αυτού του ιστοτόπου μετά την προαναφερθείσα τροποποίηση, θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων.

5. Αποποίηση ευθυνών

Το έργο LIFE PROWhIBIT δεν φέρει ευθύνη έναντι του ΧΡΗΣΤΗ, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος σε μια δεδομένη στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Το έργο LIFE PROWhIBIT σημειώνει ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να εμφανίζει τεχνικά σφάλματα με άμεση επίδραση στην παρουσίαση του περιεχομένου των θεμάτων του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φωτογραφιών, τιμών, κειμένων κ.λπ.) και δεσμεύεται για προσπάθεια επίλυσής τους.

6. Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο, τα λογότυπα και το λογισμικό αυτής της ιστοσελίδας θεωρούνται ως πνευματική και / ή βιομηχανική ιδιοκτησία του έργου LIFE PROWhIBIT ή τρίτων που έχουν συνάψει συμβόλαια με το έργο LIFE PROWhIBIT. Επομένως, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμο στον ΧΡΗΣΤΗ μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Το έργο LIFE PROWhIBIT δηλώνει ρητά ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται στον ΧΡΗΣΤΗ να δημοσιεύσει, να χειριστεί, να διανείμει ή να αναπαραγάγει με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οτιδήποτε εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα βάσει οποιουδήποτε λογισμικού ή τεκμηρίωσης που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν χορηγείται άδεια ή συγκατάθεση για να επιτρέψει στον ΧΡΗΣΤΗ να χρησιμοποιήσει τα σήματα του έργου LIFE PROWhIBIT με οποιονδήποτε τρόπο και συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει αυτά τα σήματα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε παρόμοιο σύμβολο. Συμφωνείται ρητά ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα ή τον ιστότοπο του έργου LIFE PROWhIBIT με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο έργο LIFE PROWhIBIT ή σε τρίτο μέρος, ενώ ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάκτηση.

7. Εκτύπωση – Αποθήκευση συνθηκών

Για τον σκοπό της ασφάλειας των συναλλαγών, ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει ή / και να εκτυπώνει όλους τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή παράπονο σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και τους όρους και τις προϋποθέσεις του, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει μέσω email στη διεύθυνση info@stopwastecrime.gr.

9. Εμπιστευτικότητα

Το έργο LIFE PROWhIBIT εγγυάται ρητά ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του χρήστη.

Ωστόσο, με τη δημιουργία του λογαριασμού ο ΧΡΗΣΤΗΣ υπόσχεται να συμμορφωθεί με όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων του λογαριασμού του. Το έργο LIFE PROWhIBIT δηλώνει ότι δεν είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς που οφείλεται στην αποτυχία τήρησης των κατάλληλων κανόνων ασφαλείας από τον ΧΡΗΣΤΗ και, ως εκ τούτου, ο αντίστοιχος ΧΡΗΣΤΗΣ, μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε επικοινωνίας μέσω του λογαριασμού, θα πρέπει να βγεί με ασφάλεια από το λογαριασμό (αποσύνδεση) και να μην αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες του λογαριασμού ή άλλες σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση απώλειας στοιχείων ή αποκάλυψη του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτο μέρος, ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα ειδοποιήσει αμέσως το έργο LIFE PROWhIBIT στο e-mail info@stopwastecrime.gr.

flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ