Με πρωταρχικό σκοπό να συμβάλλει στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας «Αρχές και Στόχοι Διαχείρισης Αποβλήτων», καθώς και στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, το LIFE PROWhIBIT έχει τους παρακάτω στόχους:

1

Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

2

Προώθηση της καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσω της διευρυμένης συμμετοχής των ενδιαφερομένων (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση και στην εφαρμογή της πολιτικής.

3

Βελτίωση της ροής της γνώσης και των πληροφοριών σχετικά με το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων, μέσω της συμμετοχής των διαφόρων εμπλεκομένων στην αλυσίδα συμμόρφωσης και των υπαρχόντων δικτύων (π.χ. IMPEL). Προώθηση της καλύτερης κατανόησης των τάσεων και των προτύπων, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες προληπτικού χαρακτήρα και να καταπολεμηθεί το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων.

4

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των διαφόρων εμπλεκομένων στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και εξασφάλιση της αρμονικής μεταξύ τους συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες στην καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων είναι οι εξής:

Επιθεωρητές
Ελεγκτές
Φορείς Αδειοδότησης
Τελωνείο
Αστυνομία
Λιμενικό
Δικαστές
Εισαγγελείς
ΣΔΟΕ

5

Ενίσχυση της συνεργασίας, των επιθεωρήσεων και των δράσεων επιβολής του νόμου.

6

Αξιοποίηση της πληροφορικής και χρήση «έξυπνων μεθόδων» για την επιβολή της νομοθεσίας για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων, βάσει στοιχείων επιθεωρήσεων, στοιχείων ερευνών και νομικών φακέλων υποθέσεων.

7

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και υποβολή προτάσεων προς τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρόληψης και καταπολέμησης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το LIFE PROWhIBIT ενισχύει τις προσπάθειες που ήδη γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη και την ενίσχυση, των διαδικασιών καταπολέμησης και πρόληψης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.

Επιπλέον, το LIFE PROWhIBIT θα παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων στα Βαλκάνια.

flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ