Το Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης Προμηθεύς – https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος. Το σύστημα αυτό θα διαχειρίζεται υποθέσεις περιβαλλοντικής επιθεώρησης, σε συμφωνία με τον N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ενσωματώνοντας όλη τη ροή εργασίας με ψηφιακό τρόπο. Παράλληλα, θα διαλειτουργεί με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΕΝ που θα τροφοδοτούν δεδομένα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το αντικείμενο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της αρχιτεκτονικής του έργου και της συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων, ήτοι των υψηλών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας που είναι αναγκαίο να εξασφαλίζονται  αφενός μεταξύ των λειτουργικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και αφετέρου  με τρίτα συστήματα άλλων φορέων. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Οι Γενικές Πληροφορίες του έργου παρουσιάζονται παρακάτω.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πληροφοριακό Σύστημα για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ

CPV: 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής άνω των ορίων Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 185.483,87€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 230.000,00€, ΦΠΑ: 44.516,13€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ στο πλαίσιο του έργου LIFE PROWhIBIT. Το έργο LIFE PROWhIBIT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με κωδικό αριθμό LIFE 18 GIE/GR/000899. Χρηματοδότηση Ε.Ε. 739.570,00 € (54,97% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δέκα (10) μήνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 30/12/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 31/01/2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/2/2023 και ώρα 15:00

ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ηλεκτρονική Υποβολή:

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ