Μέχρι σήμερα, η ομάδα του LIFE PROWhIBIT έχει αναπτύξει
δραστηριότητες δικτύωσης με τα παρακάτω έργα με αντικείμενο τη
διαχείριση αποβλήτων και το περιβαλλοντικό έγκλημα:

circulargreece

Το LIFE Integrated Project με τίτλο: “Εφαρμογή της
Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”- LIFE-IP CEI-Greece
(LIFE18 IPE/GR/000013) φιλοδοξεί να συμβάλει στην
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία

logo_themis

Το έργο LIFE NATURA THEMIS είναι ένα πενταετές
πρόγραμμα που αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων
κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000.

lifeenpelogo

To έργο LIFE-ENPE (European Network of Prosecutors
for the Environment / Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων
για το Περιβάλλον) στοχεύει στην προώθηση μιας
συνεπούς προσέγγισης για τη δίωξη περιβαλλοντικών
εγκλημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

sweap-logo-04a

Το έργο LIFE SWEAP (Shipments of Waste
Enforcement Actions Project)
στοχεύει στη στήριξη της
κυκλικής οικονομίας, παρεμποδίζοντας το παράνομο
εμπόριο αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ, αυξάνοντας τις
δεξιότητες των επιθεωρητών και των εκτελεστικών
αρχών, ενισχύοντας τη συνεργασία σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία
και τεχνικές, δημιουργώντας σχετική βάση δεδομένων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχοντας σχετική
πληροφόρηση.

wasteforce-logo-RGB-534x240-website

Το έργο WasteForce στοχεύει στην ενίσχυση των
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των δεξιοτήτων
των αρχών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του
παράνομου εμπορίου και της διαχείρισης αποβλήτων,
μέσω της ανάπτυξης νέων πρακτικών εργαλείων και
μεθοδολογιών, της υλοποίησης δραστηριοτήτων για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων διαφόρων ενδιαφερόμενων
φορέων και της υποστήριξης της επιχειρησιακής
δικτύωσης μεταξύ επαγγελματιών στην Ευρώπη και των
ομολόγων τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

flag-life-gr

NEWSLETTER

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LIFE PROWhIBIT ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ