09/04/2021

ΟΛΑ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου LIFE PROWhIBIT: Prevent of Waste Crime by Intelligence Based Inspections, για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ελλάδα. Το έργο (συνολικού προϋπολογισμού 1.358.570 €) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (η οποία συντονίζει το έργο), το Πράσινο Ταμείο και το IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).

Το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων είναι μια πτυχή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος και αφορά στην παράνομη απόρριψη, διαχείριση και μεταφορά αποβλήτων. Η μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος και ύδατα), με εξαιρετικά επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Με πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας «Αρχές και Στόχοι Διαχείρισης Αποβλήτων», καθώς και στην πρόληψη, στον εντοπισμό και στην αποτροπή του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, το έργο LIFE PROWhIBIT αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω βασικών αποτελεσμάτων:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ελλάδα.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας για τη διαχείριση των καταγγελιών Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων. Η Ψηφιακή Πλατφόρμα (e-PLATFROM) θα είναι προσβάσιμη μέσω ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά και θα επιτρέπει την άμεση (real-time) αναφορά μιας πιθανής υπόθεσης Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων από το κοινό, καθώς και την αυτοματοποιημένη και βελτιστοποιημένη διαδικασία χειρισμού της εκάστοτε υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.
 • Διεξαγωγή “έξυπνων” επιθεωρήσεων αποβλήτων με χρήση προηγμένων εργαλείων επιθεώρησης, όπως δορυφορικές εικόνες και εικόνες από drones.
 • Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων, προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με τη διενέργεια σειράς δράσεων που προβλέπονται από το έργο LIFE PROWhIBIT στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κάτωθι:

 • Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα και προσδιορισμός βασικών παραγόντων/ εμπλεκόμενων και τυχόν βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύναμα Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές) σε εθνικό επίπεδο και ανάπτυξη βάσης δεδομένων με τους βασικούς εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους (stakeholders) σε εθνικό επίπεδο.
 • Σύσταση εθνικής συντονιστικής επιτροπής για την ανάπτυξη και εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ελλάδα.
 • Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Εφαρμογής για Κινητά Τηλέφωνα (Ψηφιακή Πλατφόρμα) για την αναφορά και τη διαχείριση υποθέσεων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.
 • «Έξυπνες» και μεικτές επιθεωρήσεις με τη συμμετοχή των αρμοδίων αρχών.
  • Ανάπτυξη ενιαίου καταλόγου ελέγχου και αξιολόγησης (checklist) για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων.
  • Διασύνδεση με σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά μητρώα.
  • Χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων.
  • Διεξαγωγή «έξυπνων» και μεικτών επιθεωρήσεων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμοδίων αρχών.
  • Αρχειοθέτηση παλαιότερων υποθέσεων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διεπιστημονική κατάρτιση των εμπλεκόμενων στην καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων, και ενεργοποίηση της συμμετοχής του κοινού στην καταπολέμησή του.

Με κεντρικό σύνθημα «Εντοπίζουμε και Σταματάμε το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων» (Spot & Stop Waste Crime) το έργο LIFE PROWhIBIT (www.StopWasteCrime.gr) συμβάλλει καθοριστικά στις προσπάθειες που ήδη γίνονται σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη και την ενίσχυση, των διαδικασιών καταπολέμησης και πρόληψης του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων.